Дархан хотын Бохир усны менежментийг сайжруулах төсөл 3244/3245-ийн хүрээнд “Үйлдвэрийн урьдчилан сэргийлэх байгууламж, мөрдөж буй хуулийн заалтууд ба стандарт”-ын талаар сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулсан. Уг сургалтанд компанийн 10 инженер техникийн ажилтан оролцлоо.