Зорилт

АЛСЫН ХАРАА:

Монгол улсын усны салбарын технологийн шинэчлэлд манлайлагч байх

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Эрсдлийн удирдлагад тулгуурлан техник технологийн шинэчлэлд түшиглэсэн усны нөөц, түгээлтийн шилдэг менежменттэй байгууллага байна.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Дархан хотын хэрэглэгчдийг стандартад нийцсэн цэвэр усаар найдвартай хангаж, хэрэглээнээс гарсан бохир усыг татан зайлуулж, цэвэрлэх ажил, үйлчилгээг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцүүлэн, сахилга бат хариуцлагатайгаар шуурхай, чанартай үзүүлж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг байнга дээшлүүлэх нь “Дархан Ус Суваг” ХК-ийн ЧАНАРЫН БОДЛОГО болно.