Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний үнэ тариф

ХОТ, СУУРИНЫ УСАН ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛООР МӨРДӨЖ БАЙГАА ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ, ТАРИФ

НЭГ. АЙЛ ӨРХ (НӨАТ-гүй)

Ангилал Хэмжих нэгж Тариф (Төгрөг)
Цэвэр ус Айл өрх /тоолууртай/ Төг/Литр 1.014
Айл өрх /тоолуургүй/ Төг/Литр 1.352
Ус түгээх байраар /хүн ам/ Төг/Литр 1.364
Бохир ус Айл өрх /тоолууртай/ Төг/Литр 1.105
Айл өрх /тоолуургүй/ Төг/Литр 1.495

ХОЁР. ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА (НӨАТ-гүй)

Ангилал Хэмжих нэгж Тариф (Төгрөг)
Цэвэр ус Үйлдвэр /ААНБ/ Төг/Литр 1.885
Бохир ус Үйлдвэр /ААНБ/ Төг/Литр 2.030

ХОТ, СУУРИНЫ УСАН ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛООР МӨРДӨЖ БАЙГАА ЦЭВЭР УСНЫ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУУРЬ ХУРААМЖ

НЭГ. АЙЛ ӨРХ (НӨАТ-гүй)

Хэрэглэгчийн ангилал Хэмжих нэгж Суурь хураамж (Төгрөг)
Айл өрх Төг/Сар 2,000

ХОЁР. ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА (НӨАТ-гүй)

Оролтын шугамын голч (мм) Хэмжих нэгж
1 Ф15 4,000
2 Ф20 5,520
3 Ф25 8,400
4 Ф32 12,480
5 Ф40 18,560
6 Ф50 29,200
7 Ф65 36,320
8 Ф80 48,080
9 Ф100 69,680
10 Ф125 84,960
11 Ф150 116,000
12 Ф200 156,000
13 Ф250 215,040
14 Ф300 284,400
15 Ф400=< 384,000