Нэгдсэн лабораторид цэвэр усанд шинжилгээ хийх үнэ

НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИД ЦЭВЭР УСАНД ХИЙГДЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ /НӨТ-гүй/

д/д Шинжилгээний үзүүлэлт ISO стандартын дугаар Үнэ, төгрөг
Химийн шинжилгээ
1 Усны орчин /рН/ MNS ISO 10523:2001 1000
2 Нитрит MNS 4431:2005 1700
3 Нитрат MNS ISO 7890-3:2001 1700
4 Аммони MNS ISO 7150-1:2006 2200
5 Төмөр MNS 4430:2005 1800
6 Хатуулаг MNS ISO 6059:2001 1500
7 Кальци MNS ISO 6059:2001 1200
8 Магни MNS 4341:2005 500
9 Хуурай үлдэгдэл MNS 4423:1997 1500
10 Үлдэгдэл хлор MNS ISO 7393-1:2001 1500
11 Хлорид MNS ISO 9297:2005 1600
12 Исэлдэх чанар MNS ISO 4818:1999 1800
13 Сульфат MNS 6271:2011 1000
14 Цахилгаан дамжуулах чанар MNS ISO 7888:1999 1500
15 фосфат MNS ISO 7393-3:2008 2000
16 Гидрокарбонат MNS 4425:1997 1600
17 Шүлтлэг MNS ISO 9963-1:2005 1600
НИЙТ  25700
Бактериологийн шинжилгээ
17 Нийт нянгийн тоо MNS ISO 6222:1998 3200
18 Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч MNS ISO 9308-2:1998 7500
19 Шимэгч хорхой илрүүлэх MNS 5033:2001 5000
20 Сальмонелийн төрлийн нян илрүүлэгч MNS ISO 4698:1998 5000
НИЙТ 20700
ХИМИ, БАКТЕРИОЛОГИЙН БҮРЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ 46400