Нэгдсэн лабораторид бохир усанд шинжилгээ хийх үнэ

НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИД БОХИР УСАНД ХИЙГДЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ /НӨТ-гүй/

д/д Шинжилгээний үзүүлэлт ISO стандартын дугаар Үнэ, төгрөг
Химийн шинжилгээ
1 Усны орчин /рН/ MNS ISO 10523:2001 1000
2 Нитрит MNS 4431:2005 1700
3 Нитрат MNS ISO 7890-3:2001 1700
4 Аммони MNS ISO 7150-1:2006 2200
5 Төмөр MNS 4430:2005 1800
6 Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч MNS ISO 6060:2001 5400
7 Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч MNS ISO 5815:2001 5400
8 Жинлэгдэх бодис MNS ISO 11923:2001 3900
9 Эрдэс тос MNS ISO 17.1.5.15:1980 8000
10 Үлдэгдэл хлор MNS ISO 7393-1:2001 1500
11 Хлорид MNS ISO 9297:2005 1600
12 Исэлдэх чанар MNS ISO 4818:1999 1800
13 Хром /6/ MNS ISO 11083:2001 2200
14 Ууссан хүчилтөрөгч MNS ISO 5813:1999 1000
15 фосфат MNS ISO 7393-3:2008 8000
16 Тунгалаг MNS 2570:1978 3700
НИЙТ  50900
Бактериологийн шинжилгээ
17 Нянгийн ерөнхий тоо MNS 5668:2006 3200
18 Гэдэсний бүлгийн нян /коли титр, коли индкес/ MNS 5668:2006 5000
19 Шимэгч хорхой илрүүлэх MNS 5033:2001 5000
20 Сальмонелийн төрлийн нян илрүүлэгч MNS ISO 4698:1998 5000
НИЙТ 17200
ХИМИ, БАКТЕРИОЛОГИЙН БҮРЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ 69100