Тоолуур суурилуулах

УСНЫ ТООЛУУРЫН ЗАСВАР ТОХИРУУЛГЫН

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭ (НӨТ-ГҮЙ ҮНЭ)

d15мм d20мм d32-40мм d50-80мм
“Дархан-Ус суваг”ХК 7,000 8,000 9,000 12,000
Хэмжил зүйн төв 6,000 9,000 16,000 28,000
Дүн 13,000 17,000 25,000 40,000

Усны тоолуурын баталгаат хугацаа: Айл өрх –  6 жил

Аж ахуйн нэгж – 2 жил

УСНЫ ТООЛУУР СУУРИЛУУЛАХ ҮНЭ ТАРИФ

Голч мм 13-15 20-25 32-40

50-80

80-дээш

Үнэ 6,000 8,000 10,000         15,000      20,000

Усны тоолуурын лаборатор нь 15-20мм диаметр бүхий усны тоолуурыг шалгах засварлах, суурилуулах, баталгаажуулах худалдах тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг.

Тус лабораторын тоолуур шалгах төхөөрөмжүүд нь жил бүр улсын стандарчлал хэмжил зүйн газрын эталоны баталгаажилтанд орж гэрчилгээ авч ажилладаг