Бүрдүүлэх материал

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ

БАРИМТ БИЧИГ

Шинээр техникийн нөхцөл авахад бүрдүүлэх бичиг баримт.

  • Цэвэр, бохир ус холбуулах тухай хүсэлт /албан бичиг/
  • Тодруулах хуудас буюу усны хоногийн хэрэглээ
  • Кадастрын зураг
  • Барилга хот байгуулалт газрын албанаас байршлын зураг
  • Газар өмчлөх эсвэл ашиглах гэрээ, гэрчилгээний хуулбар
  • Дарханы Дулааны Сүлжээнээс олгосон техникийн нөхцөл