Багийн засаг даргын тодорхойлолт /үйл ажиллагаа зогссон, ам бүл/
Байрны гэрчилгээний хуулбар
Гараар бичсэн хүсэлт, өргөдөл /ААН албан тоот/
Төлбөр тооцооны үлдэгдэлгүй байх
Байр эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
Айл амьдарч байгаа фото зураг 4ш зураг /байрны гадна тал, хаалга, гэрийн дотор зураг/
ААН татан буугдсан татварын хэлтсээс бичиг

Байрны гэрчилгээний хуулбар
Иргэний үнэмлэх
Тоолуурын заалт баталгаажуулах
Төлбөр тооцооны үлдэгдэл

Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
Албан тоотоор хүсэлт хүргүүлэх
Төлбөр тооцооны үлдэгдэлгүй байх

Тоолуурын өргөдлийн маягт бөглөх
Төлбөр тооцооны үлдэгдэлгүй байх

Багийн засаг даргын тодорхойлолт /ам бүл /
Байрны үл хөдлөхийн гэрчилгээний хуулбар
Зай схемийн зураг
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
Төлбөр тооцооны үлдэгдэлгүй байх
Тоолууржуулах

Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
Заагийн схемийн зураг
Объектын гадна 4 тал зураг
Байгууллагын тамга, тэмдэгтэй ирэх
Тоолуурын баталгаажилтын хуудас
Төлбөр тооцооны үлдэгдэлгүй байх
Техникийн нөхцөл авчрах

Scroll to Top