Сонсох ажиллагааны хуудас

Ашиглалт, үйлчилгээний байгууллага: “Дархан-Ус суваг” ХК

Захиргааны ерөнхий хуулийн:
26.1 заалтыг үндэслэв.
62.2 Нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөх тохиолдолд захиргааны хэм  хэмжээний актын төсөлд нийтийн санаа бодлыг тусгах зорилгоор хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, оролцох боломжоор хангах бөгөөд эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх бүлгийн хүрээнд хэлэлцүүлэг заавал хийнэ.

Blank Form (#4)
Scroll to Top