ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

Гадны байгууллага, иргэнд үйлчлэх автомашин, механизмын төлбөр үйлчилээний үнэ тариф

Тайлбар :

  1. Автомашин, механизмуудыг зөвхөн ШТС-аас түлшээр цэнэглэнэ.
  2. Дээрх үйлчилгээний хөлс нь зөвхөн техник ашигласны хөлс бөгөөд жолоочоос өөр ажиллах хүчин хамт ажиллуулахаар бол мэргэжлийн албатай тусад нь гэрээ байгуулж үнэ хөлсийг тохирно. Мөнх ус ашигласан тохиолдолд тогтсон тарифын дагуу усны үнийг төлнө.
  3. Дээрхи автомашин, механизмуудыг зөвхөн ажлын захиалгагүй, сул зогсож байгаа үед нь гадна байгууллага, иргэдийн урьдчилан өгсөн захиалга, ажлын хөлсөө баримтыг үндэслэн үйлчилгээнд гаргана.
  4. Автомашин, механизмуудын ажилласан цаг, бохир ус сорж, зөөж тээвэрлэж, буулгасан тоог GPS-ийн мото цагийн тайлан програмыг ашиглан тооцно.
Scroll to Top