Орчны цас, мөсийг цэвэрлэв

Дархан сумын засаг даргын албан даалгаварын хэрэгжилтийг ханган “Дархан-Ус суваг” ХК өөрийн өмч, эзэмшил, ашиглалтад байгаа газар болон орчны цас, мөсийг цэвэрлэлээ.

Scroll to Top