ГАЛЫН ДАЛД УСНЫ ЦЭГИЙН/ГИДРАНТЫН/ УС АЛДАЛТЫН ДУУДЛАГЫН ДАГУУ “ДАРХАН-УС СУВАГ”ХК-ИЙН УСАН ХАНГАМЖИЙН АЛБАНААС ШУУРХАЙ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ ГИДРАНТЫГ ХААЖ УСАН ХАНГАМЖИЙГ ХЭВИЙН БОЛГОЛОО

Шинэ Дарханы хуучин хорооллын 8 дугаар байрны оролцоо байрлалтай Онцгой байдлын газрын гал унтраах автомашиныг усаар тасралтгүй хангах зориулалттай галын далд усны цэгээс ус авахдаа (гидрантын) хаалтыг хааж чадаагүйн улмаас их хэмжээний ус алдалт үүслээ.
Тус ус алдсан шалтгаан нөхцөл нь “Дархан-Ус Суваг”ХК-ийн ямар нэгэн шугамын гэмтлийн улмаас үүсээгүй болохыг мэдэгдэж байна.
Scroll to Top