Гэрээ болон мэдээллийн санд өөрчлөлт оруулахад бүрдүүлэх материал

Аж ахуй нэгжээс айл руу шилжихэд бүрдүүлэх материал:

Багийн засаг даргын тодорхойлолт /үйл ажиллагаа зогссон, ам бүл/

Байрны гэрчилгээний хуулбар

Гараар бичсэн хүсэлт, өргөдөл /ААН албан тоот/

Төлбөр тооцооны үлдэгдэлгүй байх

Байр эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

Айл амьдарч байгаа фото зураг 4ш зураг /байрны гадна тал, хаалга, гэрийн дотор зураг/

ААН татан буугдсан татварын хэлтсээс бичиг

Оршин суугаа орон сууцны нэр нэр солиулах:

Байрны гэрчилгээний хуулбар

Иргэний үнэмлэх

Тоолуурын заалт баталгаажуулах

Төлбөр тооцооны үлдэгдэл

Аж ахуй нэгжийн нэр солиулах:

Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар

Албан тоотоор хүсэлт хүргүүлэх

Төлбөр тооцооны үлдэгдэлгүй байх

Тоолуур шинээр суурилуулах,  лацдуулах:

Тоолуурын өргөдлийн маягт бөглөх

Төлбөр тооцооны үлдэгдэлгүй байх

Шинээр айл өрх гэрээ хийхэд бүрдүүлэх материал:

Багийн засаг даргын тодорхойлолт /ам бүл /

Байрны үл хөдлөхийн гэрчилгээний хуулбар

Зай схемийн зураг

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

Төлбөр тооцооны үлдэгдэлгүй байх

Тоолууржуулах

Шинээр аж ахуй нэгжийн гэрээ хийхэд бүрдүүлэх материал:

Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар

Заагийн схемийн зураг

Объектын гадна 4 тал зураг

Байгууллагын тамга, тэмдэгтэй ирэх

Тоолуурын баталгаажилтын хуудас

Төлбөр тооцооны үлдэгдэлгүй байх

Техникийн нөхцөл авчрах