Дархан-Уул аймгийн Ундны усны аюулгүй байдлын урт хугацааны төлөвлөгөөг Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 32 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Тус тогтоолын дагуу жил бүр нэмэлт шинэчлэлт хийж тухайн жилийн төлөвлөгөөг батлуулан ажиллаж, төлөвлөгөөний дагуу тайланг жил бүр гарган ажиллаж байна.