ХАБЭА-Н БАГЦ СУРГАЛТАД БАЙГУУЛЛАГЫН НИЙТ АЖИЛТНУУД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

“Дархан-Ус Суваг”ХК нь Үйлдвэрлэлийн орчин нөхцөлийг сайжруулах, ослыг бууруулах, ажилтныг ажлын байран дахь осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөл болон бусад эрсдэлд өртөх хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, ажилчдынхаа аюулгүй ажиллагаанд анхаарах зорилгоор 2024 оны 03 дугаар сарын 11-15-ны өдрүүдэд Аймгийн ҮЭ-ийн ХАБЭА сургалтын төвтэй хамтран зохион байгуулж байна.

Scroll to Top